Kwaliteitsbewaking

kwaliteitsbewaking
 
Hoezo hier aandacht aan geven?

Alles heeft een kwaliteit. De beoordeling van de kwaliteit is nogal subjectief. Wie is de beoordelaar? Wat is dan kwaliteit? Wie bepaalt de normeringen daarvoor?  Genoeg vragen om daar ook aandacht een te geven. In mijn rol als therapeut krijg ik te maken met hoe de cliënt diens kwaliteit van leven ervaart. En ik heb daarin ook een bepaalde mate van invloed.  Op deze pagina geef ik graag aandacht aan de bewaking van kwaliteit op verschillende gebieden, zodat je ook een beter beeld kunt vormen hoe dat mogelijk invloed op jou kan hebben.  Onderwerpen als missie, visie, de rol van de overheid, de rol van de beroepsvereniging en scholing komen hier aan de orde.

Doelgroep

In het algemeen kan ik zeggen dat ik als psychosociaal therapeut de normaal gezonde mens als doelgroep heb. De persoon die er zelf even niet meer uitkomt. De persoon die normaal gesproken een gezonde dosis humor heeft, zelfreflectie kent, zich redelijk stabiel door het leven kan bewegen, die zich zelf kan redden, die normaal gesproken een mate van balans kent.

Het is ook de persoon die er even zelf niet meer uitkomt. Waar goed advies niet helpt en het leven om welke reden ook niet goed stroomt. Dat kan om alle redenen zijn. Bijvoorbeeld omdat er traumatische gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Er rouw, baanverlies, overspannenheid, relatie issues of identiteitsproblemen zijn. Daar waar geen sprake is van geestelijke stoornissen, die een andere benadering en expertise vragen. Los daar van, labels plakken heeft niemand echt geholpen.

Maar wat is de doelgroep voor mij als persoon? Ik heb gemerkt dat ik energie krijg als ik mee mag lopen met mensen die worstelen met hun identiteit. Met hun zelfbeeld. Mannen, vrouwen. Dat is ook wel een kern van hoe iemand is en van waaruit vaak andere problemen ontstaan. Echt een specifieke doelgroep, die heb ik nog niet. Hebben we het over verlies? Daar kan ik over meepraten. Hebben we het over overspannenheid? Dat gebied ken ik. Hebben we het over eigenwaarde? Het is zo belangrijk om jezelf te mogen positioneren in wie je bent. Ervaar je het altijd zo? Nee, niet altijd. En dus? 

Wat ik belangrijk vind:  

De rugzak die je draagt bepaalt niet wie je bent, jij bepaalt wie je bent!

Mijn persoonlijke kwaliteit

Het is voor mij belangrijk om vanuit een gezonde werkrelatie naar jouw problematiek te kijken. Daar ben ik zeker ook als persoon in aanwezig, het gaat niet om mijn persoon maar om jou. En tegelijk vind ik het kwaliteit om daarin een omgeving te bouwen waarin je veiligheid, vertrouwen en ruimte ervaart. Daar is ook het besef dat mijn mogelijkheden als psychosociaal therapeut niet oneindig zijn. Ook ik heb mijn grenzen van eigen kunnen. Om die goed te kunnen bepalen zorg ik voor mijn eigen gezondheid om ook zorgvuldig met jouw gezondheid om te kunnen gaan. Dat houdt in dat het soms beter is om door te verwijzen naar een collega die een specifiekere kennis en kunde heeft. Naar een huisarts. Het kan ook zijn dat je op de wachtlijst voor een behandeling van de GGZ staat, dan is er ook ruimte om te kijken of ik je tot die tijd kan opvangen en begeleiden. Er zijn zoveel mogelijkheden en elke mogelijkheid verdient het om eerlijk bekeken en besproken te worden.

Missie

Mijn Faros heeft als missie, dat je als mens mag leven vanuit de vrijheid. En dat je mens mag zijn zoals de Schepper het heeft bedoeld. Het inzicht dat je uniek en gewenst bent als mens. Zelf vorm en invulling mag geven aan je leven. Van daaruit zul je eigen identiteit herkennen. De veerkracht om met het leven om te leren gaan.

Mijn Faros ondersteunt in het proces van herstel. De inhoud wordt door de cliënt bepaald. De therapeut ondersteunt vanuit psychologische kennis en inzichten, in de vorm van therapie en psycho-educatie en door middel van interventies. Het is een proces van maatwerk en persoonsgericht. De psychosociale ondersteuning is gericht en methodisch, met de insteek dat het kortdurend is.

Visie

Mijn Faros is gericht op de normaal gesproken gezonde mens die tot stilstand is gekomen, of dreigt te komen in het leven. Juist dan, wanneer je zelf niet meer verder komt en merkt dat je meer hebt dan je jezelf kunt aanreiken, help ik je om inzicht te vergroten. Zoekend om tot de kern van probleem te kunnen komen en van daaruit  te ontdekken wat je in staat stelt om het leven te kunnen leven. Te mogen groeien in de kwaliteit en vrijheid van het leven.

Overheidsbepalingen

WTZA

De overheid heeft in 2022 bepaald dat elke zorgaanbieder die toetreed in het werkveld te maken krijgt met een aantal regels. Hierin benoemt de overheid dat het gaat om transparantie,  verantwoording en bewustwording. Eigenschappen die de kwaliteit van de hulpverlener vergroten.  Meer informatie over de wet toetreding zorgaanbieders is middels onderstaande link te vinden en opent zich in een nieuw tabblad van je internet browser.
 

Wkkgz – Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

De overheid heeft in deze wet vastgelegd dat iedereen recht op goede zorg heeft. Wat goede zorg inhoud is daarom in deze wet vastgelegd.  Kwaliteit houd ook in dat deze wet als iets positiefs gezien mag worden. Zoals de overheid ook vermeld; Het doel is  openheid over klachten en gebeurtenissen, om daar van te kunnen leren. De zorg daarmee te verbeteren. Ook de hulp die Mijn Faros bied, valt onder deze regelgeving. Voor meer informatie over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg is middels de onderstaande link te vinden. Deze opent zich in een nieuw tabblad van je internet browser.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg 

Scholing

Een psychosociaal therapeut is geen beschermd vakgebied.  Een BIG registratie is niet aan de orde. Eveneens stelt een psychosociaal therapeut geen diagnostiek. 

De scholing tot psychosociaal therapeut is een beroepsgerichte  HBO scholing. Het HBO niveau is ingeschaald op NLQF 6 niveau volgens het Dutch Qualification Framewerk en gelijk aan de Europese variant (EQF).  

Borging scholing

De opleiding is geaccrediteerd en erkend door het CPION (Centrum voor Post Initieel onderwijs).  Als psychosociaal therapeut ben ik eveneens een registertherapeut, welke is vastgelegd in het SHO (Stichting Hoger Onderwijs). Deze erkenning maakt dat je als cliënt mogelijk in aanmerking komt voor vergoeding door je  zorgverzekeraar.

Bijscholingen en intervisie zijn op regelmatige basis nodig om goede zorg te kunnen leveren en daarnaast vakinhoudelijke kennis bij te houden.

Lidmaatschap beroepsvereniging

Het lidmaatschap bij een beroepsvereniging is niet verplicht om als therapeut te werken.  De wettelijke verplichting , zoals eerder zijn benoemd, blijven wel van toepassing. Mijn Faros is aangesloten bij beroepsvereniging CAT ( Collectief Alternatieve Therapeuten). Het doel is onder andere te bewerkstelligen dat kwaliteit gewaarborgd  blijft. Daarnaast maakt de beroepsvereniging CAT vergoedbaar het mogelijk dat je zorgverzekeraar de kosten geheel of gedeeltelijk dekt (Dit is afhankelijk van de verzekeraar).

CAT vergoedbaar

Mijn Faros, praktijk voor psychosociaal therapie is eveneens aangesloten bij het KAT (Complementaire Kwaliteits Therapeuten. Als Kwaliteit Therapeut staat Mijn Faros geregistreerd in het hbo register van het RBCZ . Het RBCZ wordt verderop benoemd. 

Complementaire Kwaliteits Therapeuten

 

 

 

Daarnaast behartigt het CAT ook de belangen die voor zowel de cliënt als de therapeut belangrijk zijn.

Klacht en Tuchtrecht

“Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie  https://www.gatgeschillen.nl  De link opent zich in een nieuwe tabblad van je browser. Het is ook mogelijk het GAT_Geschillenreglement_Tuchtreglement op te vragen.

Beroepscode

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/  De link opent zich in een nieuwe tabblad van je browser.

Algemene voorwaarden

Mijn Faros hanteert de algemene voorwaarden zoals door CAT zijn voorgesteld. De algemene voorwaarden maken duidelijk welke rechten en plichten jij en ik hebben. De algemene voorwaarden zijn hier te vinden: Algemene Voorwaarden De link opent zich in een nieuwe tabblad van je browser.

Privacy en cookie statement. 

Mijn Faros hanteert een privcay en cookie statement, welke verwerkt is in het document: Privacy verklaring. De link opent zich in een nieuw tabblad van je browser. 

Overige 

RBCZ

Mijn Faros is aangesloten bij het RBCZ ( Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Een overkoepelende organisatie , die de complementaire en alternatieve hulp op hbo niveau registreert en certificeert .  

Protocol meldcode huishoudelijk geweld

Als hulpverlener heb ik de morele verplichting om te onderzoeken of er melding gemaakt dient te worden wanneer er mogelijk sprake is van huiselijk geweld.  Daarin wordt gebruik gemaakt van een stappenplan zoals geadviseerd door; VeiligThuis en de rijksoverheid; meldcode Rijksoverheid – huiselijk geweld

Incidenten melden

Mijn Faros hanteert de meldcode Veilig Incidenten Melden (VIM) bij incidenten. Onder een incident wordt verstaan dat een handeling of een gebeurtenis, uitgevoerd door de hulpverlener schadelijke gevolgen kan hebben voor een cliënt. Waardoor de cliënt een klacht in kan dienen, of heeft gediend. 

Dit incident wordt tijdens een intervisie, geanonimiseerd besproken met collega hulpverleners. Het incident wordt niet meld aan een externe instantie.